Pyralid Moths (family)
Pyralidae (Latreille, 1809)