Mother Shipton
Euclidia mi (Clerck, 1759)
Family: (Erebidae)
Mother Shipton
Euclidia mi
(adult, Srednji Velebit, Jun 2022.)
Mother Shipton
Euclidia mi
(adult, Srednji Velebit, Jun 2022.)
Mother Shipton
Euclidia mi
(adult, Krk, Jun 2019.)
Mother Shipton
Euclidia mi
(adult, Dinara, May 2017.)