Slender Scotch Burnet
Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)
Family: Burnet Moths (Zygaenidae)
Slender Scotch Burnet
Zygaena loti
(adult, Kalnik, Jun 2017.)
Slender Scotch Burnet
Zygaena loti
(adult, Kalnik, Jun 2015.)